Zásady ochrany osobních údajů

POKUD SE VÁŠ INSTAGRAM ÚČET OBJEVÍ V NAŠEM SYSTÉMU BEZ VAŠEHO VĚDOMÍ, DEJTE NÁM IHNED VĚDĚT.

ZASÁDY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Berte prosím na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu potvrzujete, že jste si Zásady přečetli, rozumíte jim a dáváte dobrovolný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

Společností My, společnost IČ: 08289841

Uživatelem jste Vy, zákazník, kterému společnost poskytuje službu spočívající v užívání webové aplikace likegram.cz určené pro propagace mezi osobami poptávajícími propagaci na sociálních sítích a osobami, které mají zájem tuto propagaci provést.

Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně Vás e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebudete-li se změnou souhlasit, máte právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu o poskytování služeb způsobem dle čl. IX. odst. 4 Podmínek.

Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

II. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Kliknutím na ověřovací link obdržený při registraci začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje. Jsme správcem osobních údajů. Prohlížením webových stránek může také docházet ke shromažďování osobních údajů. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, uživatelů, nebo z veřejně dostupných databází (např. Facebook).

2. Zpracováváme zejména (rozhodně ne výlučně) tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:

 • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, přihlašovací jméno do uživatelského účtu
 • kontaktní údaje, emailová adresa;
 • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.3. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí poskytování služeb zpřístupněním aplikace, informování o plánovaných odstávkách technické údržbě software a hardware, vyřizování vašich dotazů prostředním zákaznické podpory a informování ve změnách v aplikaci nebo v jejím užívání
 • ochrany serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami, což je náš i váš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • abychom Vás mohli, v rámci našeho oprávněného zájmu, informovat, co je v likegram.cz nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme, jaké vyvíjíme související produkty, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled dostupných produktů a služeb souvisejících s vaším účetnictvím, ve smyslu recitálu 47 GDPR
 • Emailovou adresu nesdílíme s třetími stranami. Třetí strana si ale může zažádat o zaslání propagačního emailu naším uživatelům. Při tomto procesu nejsou narušeny ani předávány žádné osobní údaje.4. Osobní údaje podle tohoto odstavce zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb, tj. po dobu trvání uživatelského účtu, nejdéle však 15 let po jejím skončení pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a uživatelem související s Podmínkami užití aplikace likegram.cz nebo těmito zásadami ochrany osobních údajů ohledně náhrady škody. V rámci oprávněného zájmu Vás můžeme oslovit s nabídkou našich služeb ještě 3 roky po zániku uživatelského účtu.

Při poskytování služeb nám pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim můžeme předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů:

Služby statistiky Google Analytics (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).

III. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu [email protected].

2. Pokud nebudete chtít dostávat e-maily od likegram.cz, můžete se z odběru vždy odhlásit zasláním požadavku na adresu [email protected].

3. Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vám informujeme o souvisejících službách a produktech likegram.cz.

4. Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

 • účel zpracování;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.Na Vaši žádost Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie Vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

5. Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů zasláním požadavku na adresu [email protected].

6. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

7. Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje smazali, pokud:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
 • jste odvolali souhlas se zpracováním;
 • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

8. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 • popíráte přesnost svých osobních údajů;
 • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
 • již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování.Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni Vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni Vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

9. Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci osobních údajů.

10. Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 • nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu [email protected]
 • vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu [email protected]
 • požadovat e-mailem na adrese [email protected], abychom Vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování Vašich osobních údajů, a my Vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytnemeTaké máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1.8.2019.

Jsi připraven začít?

Zaregistruj se a získej první sledující již během několika minut.