Obchodní Podmínky

POKUD SE VÁŠ INSTAGRAM ÚČET OBJEVÍ V NAŠEM SYSTÉMU BEZ VAŠEHO VĚDOMÍ, DEJTE NÁM IHNED VĚDĚT.

Obchodní podmínky likegram.cz pro uživatele 

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového serveru likegram.cz (dále jen “Obchodní podmínky”) platí pro využívání služeb internetového serveru likegram.cz. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele.

1.3. Vyplněním registračního formuláře na internetové adrese: https://www.likegram.cz/signup, souhlasí registrující se Uživatel s těmito podmínkami a odesílá souhlas o uzavření Smlouvy o provozování technologií Provozovatele.

1.4. Tyto Obchodní podmínky internetového serveru jsou závazné v plném rozsahu pro všechny registrované Uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit podmínky systému bez předchozího upozornění. Účinek nových změn je od jejich zveřejnění na www.likegram.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z platnosti předchozích obchodních podmínek.

2. Služba

2.1. Pro využívání služeb nabízených internetovým serverem likegram.cz je zapotřebí bezplatné registrace na internetovém serveru www.likegram.cz, podmínky účtu Uživatele jsou definované v bodě 3. těchto obchodních podmínek.

2.2. Propagovaný obsah je možné prohlížet na internetovém serveru likegram.cz návštěvníkům webu a Uživatelům. Odměnou za prohlížení a interakce s obsahem je kredit, který lze vyměnit za peníze, jak je definováno v bodě 3.12. těchto Obchodních podmínek.

2.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytovat služby Uživateli bez udání důvodu. 2.4. Provozovatel může nabídnout Uživateli soutěže, odměny a bonusové akce. Platnost a podmínky stanoví Provozovatel a současně si vyhrazuje právo předčasně ukončit nabídnuté soutěže, odměny a bonusové akce.

2.5. Případný nárok na vyplacení finanční odměny Uživateli získaný činností na severu likegram.cz jsou Poskytovatelem vyplaceny Uživateli do 30 dnů po zaslání žádosti o vyplacení finanční odměny.

3. Uživatelský účet

3.1. Registrace účtu je bezplatná prostřednictvím internetového serveru www.likegram.cz. Uživatel je povinen poskytnout správné, pravdivé osobní údaje a platný emailový kontakt, je také povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně svých osobních údajů prostřednictvím internetového serveru www.likegram.cz a jeho Uživatelského účtu.

3.2. Údaje nebudou poskytnuty žádným třetím stranám a budou zpracovávány podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. 3.3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, e-mailová adresa, datum narození, číslo PayPal účtu, číslo bankovního účtu, pohlaví a i informací ze sociálních sítí Facebook.com, Instagram.com a YouTube.com. Dále již jen "Osobní údaje".

3.4. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem za účelem realizace práv a povinností Obchodních podmínek za účelem vedení uživatelského účtu a za účelem zasílání informací a obchodních zpráv Uživatelům.

3.5. Osobní údaje budou zpracovávány neomezeně v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, pravdivé a byly poskytnuty dobrovolně.

3.6. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (nebo e-mailovou adresou) a heslem. Uživatel je povinen zachovávat důvěrnost informací požadovaných pro přístup k jeho uživatelskému účtu a uznává, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení tohoto zákazu Uživatelem.

3.7. V případě, že Uživatel nezná nebo zapomněl své přihlašovací údaje svého účtu, může požádat o zaslání nových přihlašovacích údajů prostřednictvím webových stránek www.likegram.cz na registrační email.

3.8. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být k dispozici nepřetržitě, zejména pokud jde o nezbytnou údržbu hardwaru a softwaru Poskytovatele. Požadovaná údržba hardwaru a softwaru třetích stran.

3.9. Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré činnosti prováděné prostřednictvím svého uživatelského účtu. Předávané údaje nesmí být v rozporu s obecně uznávanými morálními a etickými pravidly a musí být v souladu s platnými zákony a zákony České republiky.

3.10. Uživatel má povinnost hlásit zjištěné chyby Provozovateli na e-mail [email protected] a je zakázáno používat chyby v systému webu likegram.cz ve svůj prospěch.

3.12. Uživatel pro používání služby likegram.cz musí mít vyplněný e-mail a aktivní profily na sociálních sítích Instagram a Youtube. Profily Uživatelů na Instagram musejí mít minimálně 50 sledujících a 15 publikací, aby mohl tuto službu používat.

3.13. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat uživatelský účet bez uvedení důvodu nebo při zjištění podezřelé aktivity v uživatelském účtu. V tomto případě Uživatel nemá právo na vrácení nákupu služeb nebo vyplacení žetonů.

3.14. Výměna kreditů je možná na základě oprávněné žádosti Uživatele. Výměna kreditů je prováděna v české měně (Kč) v poměru 1 Kč (kredit) za 1 Kč (CZK měna). Vyplacení je možné převodem na PayPal. Minimální částka pro čerpání je 200 Kč (200 kreditů).

3.15. Provozovatel si vyhrazuje právo nevyplacení kreditů při porušení Všeobecných obchodních podmínek nebo bez udání důvodu.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit nabízené služby na www.likegram.cz bez předchozího upozornění Uživatele. Veškeré změny služeb a stávající Obchodní podmínky jsou zveřejněny na www.likegram.cz.

4.2. Provozovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb Uživateli v případě porušení Obchodních podmínek nebo bez udání důvodu.

4.3. Pokud vztah s používáním internetové služby obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany souhlasí, že vztah se řídí právem a zákonem České republiky. To neovlivňuje práva spotřebitelů podle obecně závazných právních předpisů.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2022

Jsi připraven začít?

Zaregistruj se a začni vydělávat
nebo získavat první sledující již během několika minut.