Podmínky používání služby

POKUD SE VÁŠ INSTAGRAM ÚČET OBJEVÍ V NAŠEM SYSTÉMU BEZ VAŠEHO VĚDOMÍ, DEJTE NÁM IHNED VĚDĚT.

PODMÍNKY POUŽITÍ APLIKACE Likegram

Před vytvořením uživatelského účtu si prosím pečlivě přečtěte Podmínky použití aplikace Likegram (dále jen Podmínky).

VYTVOŘENÍM UŽIVATELSKÉHO ÚČTU DOCHÁZÍ K UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A K POSKYTNUTÍ LICENCE V SOULADU S TĚMITO PODMÍNKAMI A ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD S PODMÍNKAMI NEBO ZÁSADAMI NESOUHLASÍTE, UŽIVATELSKÝ ÚČET NEVYTVÁŘEJTE ANI SLUŽBU NEPOUŽÍVEJTE.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Webová aplikace je softwarová aplikace Likegram.cz přístupná prostřednictvím webových stránek, dostupných po přihlášení v internetovém prohlížeči na adrese www.likegram.cz (dále jen „webové stránky“). Webová aplikace je webová služba sloužící primárně k propagace mezi osobami poptávajícími propagaci na sociálních sítích a osobami, které mají zájem tuto propagaci provést. Propagace spočívá v provedení sjednaných interakcí na sociálních sítích. Dále nabízí webové rozhraní související služby.

Uživatelský účet si vytváří každý uživatel (dále také jako „Vy“), který má zájem o užívání Aplikace a je nezbytnou podmínkou pro poskytování služeb Provozovatelem.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Podmínky upravují užívání Aplikace. Dohodneme-li se s Vámi na individuálních podmínkách užívání Aplikace, mají vždy přednost a tyto Podmínky se použijí v rozsahu neupraveném individuálním ujednáním mezi námi a Vámi.

Při vytváření Uživatelského účtu je uživatel povinen zadat pravdivé a úplné údaje vztahující se k jeho osobě. Nakládání s osobními údaji, které nám poskytnete, upravují Zásady ochrany osobních údajů.

Neneseme odpovědnost za obsah vložených úkolů na webové stránky nebo na sociální sítě, na které webové stránky odkazuje. Neneseme odpovědnost za chování inzerentů ani poskytovatelů na sociálních sítích.

III. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

Prostřednictvím Aplikace můžete propagovat mezi osobami poptávajícími propagaci na sociálních sítích a osobami, které mají zájem tuto propagaci provést, a to v rozsahu, v jakém to Aplikace umožňuje.

Všechna data, která si do našich databází uložíte, jsou pouze Vaše a Vy k nim máte všechna práva a odpovědnost za jejich obsah.

Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit účet uživatele nebo jinak zamezit užívání Aplikace, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje Podmínky, nebo používá Aplikaci v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo dokonce k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů.

IV. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Pro registraci v systému vám musí být 18 let, jinak můžete Likegram využívat pouze jako výměnný systém na sledující. Vaše kredity nelze NIKDY směnit za jinou odměnu.

Není povoleno mít více účtů na Likegramu. Pokud zjistíme, že máte 2 a více účtů, ihned všechny smažeme.

Registrace účtu je bezplatná prostřednictvím internetového serveru www.likegram.cz. Uživatel je povinen poskytnout správné, pravdivé osobní údaje a platný emailový kontakt, je také povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně svých osobních údajů prostřednictvím Zákaznické podpory.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (nebo e-mailovou adresou) a heslem. Uživatel je povinen zachovávat důvěrnost informací požadovaných pro přístup k jeho Uživatelskému účtu a uznává, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení tohoto zákazu Uživatelem.

V případě, že Uživatel zapomněl své přihlašovací údaje svého účtu, může požádat o zaslání nových přihlašovacích údajů prostřednictvím Zákaznické podpory.

Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré činnosti prováděné prostřednictvím svého uživatelského účtu. Předávané údaje nesmí být v rozporu s obecně uznávanými morálními a etickými pravidly a musí být v souladu s platnými zákony a zákony České republiky.

Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být k dispozici nepřetržitě, zejména pokud jde o nezbytnou údržbu hardwaru a softwaru Provozovatele.

Uživatel má povinnost hlásit zjištěné chyby Provozovateli na Zákaznickou podporu a je zakázáno používat chyby v Aplikace likegram.cz ve svůj prospěch.

Jeden Uživatel může mít pouze jeden Uživatelský účet na webových stránkách likegram.cz. Uživatel bere na vědomí, že založením dalších účtů na webových stránkách likegram.cz porušuje podmínky této služby a všechny další jeho účty budou smazány.

Uživatel pro používání Aplikace likegram.cz musí mít vyplněný e-mail a aktivní profily na sociálních sítích Instagram. Profily Uživatelů na Instagram musejí mít minimálně 50 sledujících a 15 publikací, aby mohl tuto službu používat.

Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat uživatelský účet bez uvedení důvodu nebo při zjištění podezřelé aktivity v uživatelském účtu.

Provozovatel si vyhrazuje právo nevyplacení kreditů při porušení Všeobecných obchodních podmínek nebo bez udání důvodu.

Provozovatel je oprávněn zrušit bez předchozího oznámení účet uživatele, pokud se na něj uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců.

Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu zasláním požadavku na zrušení Zákaznické podpoře.

Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením Uživatelského účtu nebo zamezením jeho užívání.

Zrušením Uživatelského účtu dochází k ukončení veškerých služeb v Aplikaci a současně k vymazání veškerých dat v Aplikaci.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy o poskytování služeb mezi Provozovatelem a uživatelem. Obsah smlouvy tvoří tyto Podmínky ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu případně ve znění pozdějších změn. Smlouva se uzavírá po dobu trvání uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.

Vytvořením uživatelského účtu dále dochází ke vzniku smlouvy o zpracovávání osobních údajů mezi Provozovatelem a uživatelem, přičemž obsah smlouvy tvoří příslušná ustanovení Zásad pro ochranu osobních údajů a Podmínek v přiměřeném rozsahu ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu případně ve znění pozdějších změn. Smlouva se uzavírá po dobu trvání uživatelského účtu a zaniká zrušením účtu nebo zánikem uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.

Je-li některá část těchto Podmínek neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 557 občanského zákoníku.

Smluvní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pro případ vzniku sporu v souvislosti nebo na základě těchto Podmínek se bude vždy aplikovat české právo. Příslušným k řešení takového sporu bude Městský soud v Praze.

Podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2019.

Jsi připraven začít?

Zaregistruj se a získej první sledující již během několika minut.